52
   Wednesday
   77 / 40
   Thursday
   80 / 50
   Friday
   78 / 51