64
   Wednesday
   73 / 60
   Thursday
   75 / 63
   Friday
   70 / 64